ETL là gì?

ETL là viết tắt của Extract Transform Load và nó là quá trình làm thế nào dữ liệu được đưa vào từ các nguồn dữ liệu vào kho dữ liệu.

ETL (Extracts + Transforms + Load Data)

ETL đơn giản là :

Các công cụ ETL mà có thể sử dụng là:

Ngoài ra còn rất nhiều tool ETL khác như Apache Airflow , Apache Kafka , CloverETL bạn có thế tìm hiểu thêm ở đây https://dzone.com/articles/open-source-etl-tools-comparison

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store